รับทำบัญชี
บริการ รับทำบัญชี ยื่นภาษี อากร ทุกประเภท งานบริการเกี่ยวกับ ประกันสังคม ด้วยมาตรฐานการจัดการ ที่นำเอาระบบเดียวกับ
ต่างประเทศมาใช้
พิเศษเริ่มต้นที่ 500 เท่านั้น

ดูเพิ่มเติม 
ตรวจสอบบัญชี
รับ ตรวจสอบบัญชี - งบการเงิน , วาง ระบบบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี ภายใน โดยทีมงาน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต

ปิดงบประจำปีเริ่มต้นที่ 2,000 บาท

ดูเพิ่มเติม 
ทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , คณะบุคคล, ห้างร้านต่างๆ, จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดตั้งบริษัท ห้าง /บริษัท แค่ 5,000 บาท

ดูเพิ่มเติม 
 
 
  บริการของสำนักงาน
  รับทำบัญชี พิเศษ!
  ตรวจสอบบัญชี พิเศษ!
  จดทะเบียนบริษัท พิเศษ!
  ค่าบริการ เริ่มต้น
  จดทะเบียนบริษัท 5,000- 
  จดทะเบียนห้างหุ่นส่วนฯ 5,000- 
  จดเปลี่ยนแปลง 3,500- 
  จดทะเบียนพาณิชย์ 3,500- 
  ขอเลขผู้เสียภาษี 3,500- 
  ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 3,500- 
  จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร 3,500- 
  เลิกกิจการ 15,000- 
 
 
รับทำบัญชี (Bookkeeping)
 
 1. ต้องจัดให้มี "ผู้ทำบัญชี" ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามพรบ.บัญชี พ.ศ. 2543 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทละ 1 คน เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีของนิติบุคคล ทั้งนี้อาจเป็นพนักงานของนิติบุคคล ผู้รับทำบัญชีอิสระ หรือสำนักงานรับทำบัญชีก็ได้
 2. จัดทำบัญชีตามกฏหมาย นับตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำได้แก่
  2.1 บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ บัญชีรายวันขาย บัญชีรายวันทั่วไป
  2.2 บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้
  2.3 บัญชีสินค้า
  2.4 บัญชีรายวันและแยกประเภทอื่นตามความจำเป็น
 3. ส่งมอบเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้แก่ "ผู้ทำบัญชี" ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 4. จัดให้มีการปิดบัญชี ครั้งแรกภายใน 12 เดือน และปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน
 5. จัดทำงบการเงิน อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะต้องมีรายการย่อ ตามที่อธิบดีกำหนด และงบการเงินต้อง มีผู้สอบบัญชีอย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสอบ แล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งยื่นงบการเงินต่อสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่สำนักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันอนุมัติงบการเงิน (สำหรับห้างหุ้นส่วนต้องจัด ทำงบการเงินยื่นภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี) ทั้งนี้รวมถึง บริษัท และห้างหุ้นส่วนที่แม้ว่า จะยังมิได้ประกอบกิจการก็ตาม จะต้องส่งงบการเงินด้วย มิฉะนั้นมีความผิดต้องระวาง โทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
 6. เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 
ทางสำนักงานเล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านบัญชีและ การเงิน เพื่อลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการในด้านนี้ทางสำนักงานจึงขอเสนอบริการต่างๆ ให้ท่านได้พิจารณาดังนี้
 
วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี
 • เสริมสร้างระบบบัญชี และ ระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
 • จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชีที่ประมวลรัษฎากรกำหนด
 • จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลาประหยัดภาษี    และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบ และ เรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง
 •  
  ขอบเขตงานบริการ
  บริการด้านบัญชีการเงิน
  1. ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ดูแลการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานแก่กิจการ
  2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลมีผู้ทำบัญชี 1 คน
  3. บันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงบัญชี ใบแจ้งหนี้, การรับชำระหนี้, Bank Statement, การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
  4. บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
  5. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ได้แก่ สมุดรายวันซื้อ-ขาย , สมุดรายวันรับ-จ่าย , สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท
  6. ปิดงบและออกรายงานการเงินทุกเดือนเพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการดำเนินงาน
   และสามารถวางแผนการดำเนินงาน
  7. ปิดงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินของแต่ละบัญชี
   
  ประกันสังคม / ภาษี / งบการเงิน
  1. จัดเตรียมแบบภาษีพร้อมยื่นนำส่งสรรพากรรายเดือน ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30, ภงด.54 , ภพ.36 (พร้อมรายงานภาษีซื้อ-ขาย)
  2. จัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมพร้อมยื่นแบบรายเดือน
  3. จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งสรรพากรพร้อมยื่นนำส่งสรรพากรรายปี ภงด.51 , ภงด.50
  4. จัดเตรียมงบการเงินพร้อมยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อม สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ. 5

  5. (กรณีที่ทางสำนักงานเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน) *** ไม่รวมขี้นทะเบียน หรือ การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนใดๆทั้งสิ้นของสำนักงานประกันสังคม และ กรมสรรพากร****
   
  อัตราค่าบริการงานทำบัญชี รายเดือน (รับส่งเอกสารฟรี)
   
  1 กรณียื่นแบบภาษีและประกันสังคมอย่างเดียว ไม่มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย ใดๆ 500.-
  2 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-10 รายการ
  2,000.-
  3 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-20 รายการ
  2,500.-
  4 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-35 รายการ
  3,000.-
  5 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-55 รายการ
  3,500.-
  6 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-80 รายการ
  4,000.-
  7 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-110 รายการ
  4,500.-
  8 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-145 รายการ
  5,000.-
  9 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-185 รายการ
  5,500.-
  10 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-230 รายการ
  6,000.-
  11 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-280 รายการ
  6,500.-
   
  อัตราค่าบริการงานทำบัญชี รายปี (รับส่งเอกสารฟรี)
   
  1 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-10 รายการ
  2,000.-
  2 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-20 รายการ
  2,500.-
  3 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-30 รายการ
  3,000.-
  4 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-40 รายการ
  3,500.-
  5 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-50 รายการ
  4,000.-
  6 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-60 รายการ
  4,500.-
  7 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-70 รายการ
  5,000.-
  8 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-80 รายการ
  5,500.-
  10 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-90 รายการ
  6,000.-
  11 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-100 รายการ
  6,500.-
  12 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-110 รายการ
  8,000.-
  13 มีรายการซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย + ยื่นแบบภาษีและประกันสังคม
  ตั้งแต่ 1-120 รายการ
  9,000.-
  หมายเหตุ :
  1. ค่าทางด่วนและค่าน้ำมัน จะนับเป็น 1 รายการต่อเดือน (ไม่ว่าจะมีบิลกี่ใบก็ตาม) ยกเว้นลูกค้าได้จัดทำใบสำคัญจ่ายเรียบร้อยแล้ว
  2. ราคาข้างต้นยังไม่รวมการแปลภาษี (ถ้ามี) ในอัตราบริษัทละ 1,000 : เดือน
  3. ราคาข้างต้นยังไม่รวมการจัดทำสต็อก (ถ้ามี) ในอัตราบริษัทละ 500 : เดือน
  ติดต่อขอรายละเอียดที่ 086-3144307 อนุวรรณ นิ่มนวล
   
    สำนักงานบัญชี เซอร์วิสมายด์
  12/150 ถ.ฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  โทร: 02-738-6821 โทรสาร: 02-737-3307 มือถือ: 086-314-4307  อีเมลล์: vanarom_street@hotmail.com
  Design by Huakati Creation, รับออกแบบเว็บ